Visits:
Today: 17All time: 1576300

VDO ระเบียบแถวลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี » VDO ระเบียบแถวลูกเสือ

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ VDO ระเบียบแถวลูกเสือ ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้แนวทางในการปฏิบัติการฝีกระเบียบแถวลูกเสือและจัดส่งเข้าประกวดระเบีบแถวลูกเสือ  รายละเอียดดังแนบ