Visits:
Today: 109All time: 1436586

ปี ๒๕๖๓

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๖๓

 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับสถานศึกษาที่มีข้อเสนอโครงการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนดังกล่าว ดำเนินการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ทาง http://project.enconfund.go.th ตามแนวทาง เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด ระหว่างวันที่ ๒๗ ม.ค. - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๓ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น.  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๗ ก.พ. ๒๕๖๓
 • p.jpg

  การจำหน่ายแบบพิมพ์ฯ (ปพ.)

  เรียน  ผอ.รร.ทุกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ด้วย องค์การค้าของ สกสค. แจ้งว่า งดการจัดพิมพ์และจำหน่ายประกาศนียบัตร (ปพ.๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกรายการ โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากการปรับหลักสูตรฯ ของ สพฐ. สำหรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ยังจำหน่ายปกติ

          สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
 • ด่วนที่สุด.jpg

  แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต ๒

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

           ด้วย สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดทำแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสำรวจความพร้อมในการเตรียมการรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทางออนไลน์ ภายในวันที่ี ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓
 • ด่วนที่สุด.jpg

  แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

           ด้วย สพฐ. แจ้งว่า กรมควบตุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งข่าวสารสถานการณ์หมอกควัน PM ๒.๕ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีค่าสูงหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง จึงมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว 
           สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาปฏิบัติดังนี้
            ๑. ตามมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
            ๒. ติดตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยทาง http://air๔thai.pcd.go.th/wedV๒ และเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://pcd.go.th
            ๓. รายงานการเปิด/ปิดสถานศึกษา เนื่องจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ สพฐ.ทราบ โดยการแสกน QR Code  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
 • ด่วนที่สุด.jpg

  ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมกีฬาไทยการต่อสู้ไทย"

  เรียน ผอ.รร.ในสังกัด

         ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา รายการ “มหกรรมกีฬาไทยการต่อสู้ไทย” ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย มวยไทยยุทธศิลป์เยาวชน ดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย กทม.  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
         สพป.ตาก เขต ๒ ขอเชิญชวนสถานสึกษาในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยตรงจากสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๖ ๓๒๘๕ ๙๙๗๘ หรือ ๐๙ ๒๔๒๕ ๕๑๙๘ 

  Date:๓ ธ.ค. ๒๕๖๓
 • HYWA-2020-1.jpg

  ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ “รู้รักษ์......รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษาฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เรียน ผอ.รร.ในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards ๒๐๒๐ ในหัวข้อ “รู้รักษ์......รู้สะสม” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษาฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่ บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ (วงเล็บมุมซอง “โครงการฮอร์สนักเขียนน้อยครั้งที่ ๔) ตั้งแต่วันที่ ๗ ก.ค. – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๘ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๓๒/๑๑๓๐ หรือดาว์นโหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ทาง www.nanmee.com

  Date:๓ ส.ค. ๒๕๖๓
 • p.jpg

  ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

           สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ     

  Date:๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓
 • p.jpg

  นโยบายและแนวทางการดำเนินดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และนำนโยบายฯ ดังกล่าวดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓
 • p.jpg

  ประกาศกำหนดนโยบายสำคัญของจังหวัด

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          ด้วย จ.ตาก ได้กำหนดนโยบายสำคัญของจังหวัดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิดในการนำนโยบายปัญหาในพื้นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้

          ๑. ผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดประเด็นสำคัญในเชิงนโยบาย เช่น ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นต้น ต้องพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "ลดความทุกข์ คืนความสุขทุกพื้นที่แก่ประชาชน"

          ๒. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ต้องช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดตากรับผิดชอบในการติดตามงานและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ภายใต้แนวคิด "๑ ส่วนราชการ ๑ ตำบล"

          สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และนำนโยบายสำคัญของจังหวัดตากไปสู่การปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓
 • load.jpg

  ส่งสรุปการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

  เรียน  ผอ.โรงเรียน

         ตามที่ สพฐ. ได้จัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี นั้น และได้จัดส่งแผ่น DVD บันทึกสรุปการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้ สพท.ทุกเขต เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกรรมสภานักเรียน และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสภานักเรียน สามารถดาวน์โหลดบันทึกสรุปการอบรมสมัมนาฯ ได้ตามหัวข้อด้านล่าง

    ๑. โครงการประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (๗ นาที)

    ๒. โครงการประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (๑๒ นาที)

         

  Date:๓ มี.ค. ๒๕๖๓
 • p.jpg

  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

  เรียน ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้นให้ทราบโดยทั่วกัน และขอรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานและการศึกษา หรือพื้นที่อื่นตามความเหมาะสม และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ โดยขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓