Visits:
Today: 149All time: 1322509

ปี ๒๕๖๒

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๖๒

 • ด่วนที่สุด.jpg

  การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          ด้วย สพฐ. มีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งสถานศึกษษที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

          ๑. สั่งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อระงับหรือเพื่อป้องกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงศึกษษธิการ ว่าด้วยการเปิดแลัปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด

          ๒. ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้ความรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ให้นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้

  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓
 • p.jpg

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

  คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

  Date:๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  กิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการดำเนินการ "รณรงค์ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" โดยใช้ข้อความและภาพเหมือนกันทั่วประเทศ รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

       ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ได้มีประกาศแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
 • ด่วนที่สุด.jpg

  โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด (เฉพาะที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

           ด้วย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. ได้จัดทำโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖ ซึ่งเป็นโครงการจัดทำค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตเลียม โดยโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖ มีแนวทางจัดค่ายสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒  ณ  อุทยายแห่งชาติเขาใหญ่  จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิดเรื่องการลดมลพิษทางอากาศ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรับทุนสนับสนุนจาก ปตท. สผ. รายละเอียดดังแนบ

           สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖ บริษัท สาระพันปันสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เลขที่ ๔๘๐/๑ หมู่ ๗ ซอยสันติคาม ๑๒  ถนนสุขุมวิท ๑๐๙ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ ๐๘๕ ๘๑๖ ๒๑๒๓  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมใบสมัครได้ทางเว็บไซต์โครงการ http://www.facebook.com/pttepteenergycamp และ www.pttep.com

  Date:๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒
 • ด่วนที่สุด.jpg

  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีนติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒

  เรียน  ผอ.โรงเรียน

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาและมีคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีนติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรอง ภายในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ โดยใ้ส่งแบบรายงาน ๑๓ ชุด และสำเนาหลักฐานประกอบการรายงาน จำนวน ๒ เล่ม ไปยัง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือกแจ้งรายชื่อให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

          ด้วย สพฐ. แจ้งว่า บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๙  ประจำปี ๒๕๖๒ และในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข” โดยให้ผู้เข้าประกวด ได้เลือกแสดงความรู้ความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเองผ่านการเล่านิทาน การท่องกลอน และร้องเพลงภาษาจีน ในหัวข้อดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำความรู้ทางภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ในหลายแขนง ทั้งในด้านการให้ความบันเทิงเสริมสร้างความรู้ใหม่ และนำข้อคิดจากปรัชญามาใช้ในการดำเนินชีวิต รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ

          สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อแจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาจีน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งใบสมัครเข้ารับพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่ บริษัท นานมี จำกัด  ชั้น ๔  เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๘ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๐      

  Date:๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบสอง ระดับประเทศ)

  Date:๒ เม.ย. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด

   ๑. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
   ๒. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
   ๓. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
   ๔. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไปรายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรับเหรียญรางวัล สำหรับรายละเอียดการรับเหรียญรางวัลสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th

  Date:๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒
 • ปก.jpg

  VDO สภานักเรียน ปี 2562

  Date:๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒
 • รร.สมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพง.jpg

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชรฯ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระับชั้น ม.๑ และ ม.๔  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒  รายละเอียดคลิกที่ภาพ  ประกาศผลการสอบคัดเลือกทาง www.swkp.ac.th  

  Date:๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒
 • ด่วนมาก.jpg

  แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

  เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ด้วย สพฐ. แจ้งว่าในระยะนี้หลายพื้นที่อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพืชพลทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดการเผาในที่โล่งแจ้งจากพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองเกนมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการเผาขยะในชุมชนและไฟป่า เผาป่าเพื่อหาของป่า และควันจากยานพาหนะ ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งกำเนิดปัญหาฝุ่นละออง ประกอบกับอากาศที่แห้ง มีลมแรง จึงมักจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย สถานที่ราชการ บ้านพักครู รวมทั้งบ้านพักอาศัย มีความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไม้ หลายบริเวณมีเขม่าจากการเผาปลิวไปในอากาศ และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เกิดหมอกควันในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด

          สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า ดังต่อไปนี้ 
           ๑. กวดขันเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
           ๒. กระตุ้นเตือนให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงภัยอันตรายพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า 
           ๓. ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ 
           ๔. ปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อออกนอกห้องหรือพักกลางวัน< 
           ๕. โรงเรียนที่มีบริเวณอยู่ติดกับแนวป่า ป่าหญ้ารก หรือใกล้บริเวณที่ปลูกพืชไร่ ควรทำแนวกันไฟ 
           ๖. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสำคัญในเรื่องของอัคคีภัย โดยขอให้ครูทุกคนศึกษาข้อมูลจากคู่มือโรงเรียนปลอดภัย แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน เตรียมเบอร์โทรศัพท์ แจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย และควรจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนและคณะครูร่วมกับชุมชน 
           ๗. ติดตามสถานการณ์จากข่าวสารของทางราชการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการ ภาคีเครือข่ายรวมทั้งชุมชนท้องถิ่น  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒
 • ด่วนที่สุด.jpg

  เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ ๑ - ๔

  เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ด้วย กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ดำเนินการจัดงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ ๑ – ๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการประยุกต์ความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเสวนา การจัดนิทรรศการ การออกร้าน การแสดงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๔ ภาค ได้แก่
           ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จ.แพร่
           ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี
           ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น
           ครั้งที่ ๔ ภาคใต้  ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ จ.สุราษฏร์ธานี  รายละเอียดดังแนบ

        สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนนักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์จังหวัดตาก http://www.tak.go.th/เมนูดาวน์โหลดเอกสาร/เมนูย่อยยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

  Date:๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒
 • ป้ายไวนิลรับนักเรียน1.jpg

  ดาว์นโหลด ป้ายการรับนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

  คลิกเพื่อดาว์นโหลด

  Date:๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒
 • ด่วนที่สุด.jpg

  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอเรียนว่า สพฐ.ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ดังนี้
           ๑. การตั้งศูนย์รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย โดยการประชาสัมพันธ์การรับสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลผู้มีจิตศรัทธา โดยส่งผ่านไปยังสถานศึกษา สพท.ในพื้นที่ได้โดยตรง หรือให้การสนับสนุนไปยัง สพฐ. (สำนักอำนวยการ) เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ โดยขอรับการสนับสนุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
           ๒. ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้รายงานสถานการณ์ทุกวันจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
           ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.air4thai.pcd.go.th แอพพลิเคชั่น Air4Thai แอพพลิเคชั่น Air Matters เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ "ฝุ่นละออง PM ๒.๕" เพื่อสร้างความตระหรัก ในเรื่องอันตรายที่เกิดจากฝุ่นละออง โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
           ๕. จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM ๒.๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรค โดยเฉพาะผู้อยู่ในสภาวะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว
           ๖. การจัดการเรียนการสอนในช่วงของการปิดสถานศึกษา ให้สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน อาทิเช่น การศึกษาจากระบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การถ่ายทอดสอดแผ่นแพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นต้น   
  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๕ ก.พ. ๒๕๖๒
 • CCI05019.jpg

  การพัฒนาความแข็งแรง วิชาพื้นฐานสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา จัดทำโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา

  คลิกชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

  Date:๕ ก.พ. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา

          ด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงและผลกระทบของปัญหาขยะแลพลาสติก ตลอดจนแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาขยะและพลาสติก ประกอบด้วยการจัดทำสื่อในรูปแบบคลิปวิดิโอ สปอตวิทยุ อินโฟกราฟิกต่างๆ เช่น บทเพลงและบทความ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังแนบ        

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก http://tak.mnre.go.th และทางเฟสบุ๊ค ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ตาก http://www.facebook.com/tak.env

  Date:๑ ก.พ. ๒๕๖๒
 • ด่วนที่สุด.jpg

  รายงานสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอเรียนว่า สพฐ. ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ "ฝุ่นละออง PM ๒.๕" หากสถานศึกษาใดปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ตามสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔ ๗๕๘๓ ๖๑๒  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑ ก.พ. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการติตดามข้อมูลข่าวสารสถาฯการณ์ฝุ่นควันปกคลุมอย่างใกล้ชิด ให้ครูและนักเรียนเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควัน ทำประวัติรายบุคคล ในกรณีพบเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยจากสถานการณ์ฝุ่นควัน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณางดหรือลดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยให้พิจารณาสถานการณ์ตามความเหมาะสม ความแจ้งแล้วนั้น

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน จึงสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว  สพป.ตาก เขต ๒ จึงแจ้งให้สถานศึกษาได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒
 • P1-2.jpg

  หนังสือ "พลังแผ่นดิน" เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือ "พลังแผ่นดิน" เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียวได้ทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอด ขยายผลการจัดการเรียน จัดกิจกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป  ดาวน์โหลดหนังสือฯ คลิกที่ชื่อ
         หนังสือ "พลังแผ่นดิน" ไฟล์ EXE
        ขั้นตอนการเปิดหนังสือ "พลังแผ่นดิน" ไฟล์ EXE
        หนังสือ "พลังแผ่นดิน" ไฟล์ PDF 

  Date:๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

  เรียน ผอ.สถานศึกษา

          ตามที่คณะกรรมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ของ สพป.ตาก เขต ๒ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๒ ณ สนามสอบโรงเรียนแม่สอด ซึ่งมีวิชาสอบแข่งขัน ดังนี้

          ๑.วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

          ๒.วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

          ๓.วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

  ประกาศผลสอบ ในวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net

  Date:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๒
 • 250 150 4-1.jpg

  การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานรับนักเรียน งานทะเบียนโรงเรียน และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

           สพป.ตาก เขต ๒ จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมประสิทธิภาพงานรับนักเรียน งานทะเบียนโรงเรียน และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ให้กับครูที่ปฏิบัติงานด้านการรับนักเรียนและงานทะเบียนโรงเรียน ๑๒๑ แห่ง รวม ๒๔๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๒๕๖๒

  Date:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๒
 • ด่วนที่สุด.jpg

  กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์หากผู้ปกครองและนักเรียนมีความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทโควตา ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติข้อ ๓.๑.๑ ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบของนักเรียนถึง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ จำนวน ๑ ราย ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ตามกำหนดต่อไป รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๖๒

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ และเชิญชวนบุคลากรสถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ พร้อมขั้นตอนและแบบการพิจารณา และให้ดาวน์โหลดระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดฯ พร้อมขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๗) รายละเอียดดังแนบ  กำหนดส่งผลงานมายัง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เพื่อลงนามและให้ความเห็นในการเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนดต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง นักวิชาการศึกษา โทร.๐๘๒-๑๖๓๕๔๒๒  

  Date:๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  การป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ ในสถานศึกษา

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

           สพป.ตาก เขต ๒ ขอกำกับกับ ติดตาม การป้องกันภัยสุขภาพของนักเรียนอย่างเคร่งครัด โดยให้สถานศึกษาปฎิบัติ ดังนี้

           ๑. งดการเผาขยะและเศษวัสดุ

           ๒. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน (ประมาณเดือน ธ.ค. ๒๕๖๑ - เดือน มี.ค. ๒๕๖๒)

           ๓. ให้นักเรียนสวมหน้ากากมาตรฐาน N๙๕ หรือวัสดุต่างๆ ที่มีคุณภาพ ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองดังกล่าวได้

           อนึ่ง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ จากสคลิปต์รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. สามารถดาวน์โหลดได้จาก คิวอาร์โค้ด รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒
 • ด่วนที่สุด.jpg

  แจ้งเตือนสถานศึกษาฝุ่นควันปกคลุม

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         ด้วย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๒.๕ ไมครอน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมาพบเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง 

          สพป.ตาก เขต ๒ จึงแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

          ๑. ติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม ขอให้วางแผนรับมือสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบเป็นข้อมูลและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้อย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์ จากเว็บไซต์กรมควมคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th และแอพพลิเคชั่น Air4Thai

          ๒. ให้ครูและนักเรียนเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาวะของกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว เช่น กลุ่มบุคคลที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ (กลุ่มที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่จำเป็นต้องใช้ยากดระบบภูมิคุ้มกัน เด็ก และผู้สูงอายุ) โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เป็นต้น

          ๓. ให้ครูประจำชั้นหรือครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ศึกษาข้อมูล และทำประวัติรายบุคคล ในกรณีพบเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยจากสถานการณ์ฦุ่นควันปกคลุม ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด และรายงานตามลำดับชั้น

          ๔. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณา งดหรือลดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยให้พิจารณาสถานการณ์ตามความเหมาะสม  

  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  แนวทางการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

  เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้แจ้งการซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อใช้ในการรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษาเท่านั้น และได้แจ้งแนวปฏิบัติการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ โดยจัดทำคู่มือการสั่งซื้อฯ สามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.pepgtakesa2.com ความแจ้งแล้วนั้น

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอทบทวนแนวทางการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อลดการสั่งซื้อที่ผิดพลาด เอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒
 • p.jpg

  เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน และการส่งหลักฐานชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ

  เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

          ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดทำคู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) และคู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา www.pepgtakesa2.com ความแจ้งแล้วนั้น และได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค. แจ้งว่ามีสถานศึกษาบางแห่ง ชำระค่าแบบพิมพ์ฯ โดยส่งธนาณัติ (ฉบับผู้รับเงิน) ถึงองค์การค้าฯ แต่ธนาณัตอถึงล่าช้า ในบางกรณีมิได้รับธนาณัติ จึงมีการติดตามการชำระเงิน (แจ้งการค้างชำระ) กับสถานศึกษาโดยตรง ทำให้จัดส่งสินค้าล่าช้า
          สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน และการส่งหลักฐานชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒