Visits:
Today: 78All time: 1436555

ปี ๒๕๖๑

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๖๑

 • piccare.jpg

  เอกสารประกอบการประชุมสร้างเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว

  โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมไฟล์ประกอบการบรรยายของวิทยากร
  ในการประชุมสร้างเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • p.jpg

  แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งบันทึกข้อตกลง และส่งบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

         ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้งว่า ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการในระบบ e-Studentloan ให้กับสถานศึกษาที่ส่งบันทึกตกลงครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ และมีสถานศึกษายังไม่ส่งบันทึกข้อตกลง และสถานศึกษที่ส่งเอกสารบันทึกข้อตกลงไม่ครบถ้วน

         สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดตามรายชื่อ ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยด่วย  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑
 • ด่วนที่สุด.jpg

  การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙

       ด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการอนุมัติให้ซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อใช้ในการรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จีงขอแจ้งให้ทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๖ ก.ย ๖๑
 • p.jpg

  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ

  Date:๗ กันยายน ๒๕๖๑
 • p.jpg

  ติดตามการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ แจ้งให้ท่านดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ สพป.ตาก เขต ๒ ทราบทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อรวบรวมรายงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตากทราบทุกเดือน ความแจ้งแล้วนั้น

         เนื่องจาก สถานศึกษาบางแห่งมิได้รายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ทราบ สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามกำหนดการข้างต้นด้วย  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

       

  Date:๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑
 • p.jpg

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๖ ก.ค. ๒๕๖๑
 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

  ด้วย สพฐ. ขอความร่วมมือให้ สพป.ตาก เขต 2 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ
  โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่อง
  1.ด้านสิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
  2.ด้านสุขภาพอนามัย
  3.ด้านการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ
  4.ด้านการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของนักเรียน
  รายละเอียดคลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

  Date:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑
 • เอกสารประกอบการประชุม สพป.ตาก เขต ๒ สัญจรพบเพื่อนครู

  เอกสารประกอบการประชุม สพป.ตาก เขต ๒ สัญจรพบเพื่อนครู
  ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
  ในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒
  สามารถดาวน์โหลดได้ คลิ๊กชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 • p.jpg

  มาตรการป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ณ สาธารณรัฐรัสเซีย  ระหว่างวันที่ ๑๔ มิ.ย. – ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑ โดยมีทีมฟุตบอลจากประเทศชั้นแนวหน้าของโลกเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ทำให้เป็นที่สนใจของผู้ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล

         สพป.ตาก เขต 2 จึงขอกำชับสถานศึกษาในสังกัดยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังแนบ

  Date:๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
 • load.jpg

  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐)

  Date:๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑
 • Thai-Niyom-Yangyuan 09RE.jpg

  เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด

  เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
  ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำอำเภอ

 • SC1.gif

  VTR สภานักเรียน ๒๕๖๑

  คลิกเพื่อรับชม

  Date:๗ มี.ค. ๒๕๖๑
 • load.jpg

  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๖๑

  เรียน  ผอ.สถานศึกษา

          สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับบุคลากรสถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถส่งมายัง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดรายละเอียดโดยคลิกที่ชื่อเรื่อง

  Date:๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑
 • load.jpg

  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. ๒๕๖๑

  คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลด
  ชมวีดีโอ คลิ๊กที่นี่

  Date:๕ ม.ค. ๒๕๖๑
 • ด่วนที่สุด.jpg

  ขอความร่วมมือสำรวจแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

  เรียน  ผูัอำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด

         ด้วย สพฐ. แจ้งว่า องค์การค้าของ สกสค. โดยร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ ได้จำหน่ายแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) ชุดที่ ๐๐๐๑๐ เลขที่ ๘๒๕๓๐๑ - ๘๒๕๔๕๐ จำนวน ๓ เล่ม (๑๕๐ แผ่น) ผิดพลาด โดยมิได้ปฎิบัติตามแนวปฏิบัติการสั่งซื้อ และการควบคุมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่กำหนดไว้ เพื่อประกาศยกเลิก ปพ.๑ ดังกล่าว

         สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านดำเนินการตรวจสอบว่า มีแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) ดังกล่าว อยู่ในบัญชีรายรับจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)ในสถานศึกษาของท่านหรือไม่ ผลเป็นประการใด ให้รายงานผลสำรวจฯ ส่ง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันอังคารที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๑   รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑
 • logohi.jpg

  การสำรวจข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

  ด้วย สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2
  รายงานข้อมูลออนไลน์และจัดทำไฟล์เอ็กเซล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
  ๘ มกราคม ๒๕๖๑
  รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่างนี้ คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง

  ลิงค์กรอกข้อมูลออนไลน์ คลิ๊กที่นี่