Visits:
Today: 53All time: 1436530

ปี ๒๕๕๙

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙

 • pakad.jpg

  โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

  เรียน ผอ. รร.ในสังกัด

            ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดฯ 

             สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับ รร. ไหนที่สนใจ สามารถส่งแบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

   

  Date:๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
 • images[1].jpg

  แบบกรอกข้อมูลนักเรียนในการคัดกรองสายตานักเรียน ชั้น ป.๑

  ตามที่ สสจ.ตาก จัดอบรมการคัดกรองสายตาและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน ให้แก่ครูประจำชั้น ป.๑ ที่ผ่านมา โดยให้ สพป.ตาก เขต ๒ จัดส่ง

  ๑. คู่มือการบันทึกข้อมูลแว่นตาเด็ก

  ๒. แบบกรอกข้อมูลนักเรียน

  ให้กับโรงเรียนในสังกัด ในการกรอกข้อมูลการคัดกรองสายตานักเรียน โดยส่งให้ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ก่อนวันที่ 10 ธ.ค. 2559  รายละเอียดดังแนบ 

  Date:29/11/2559
 • p.jpg

  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  เรียน  ผอ.สพป.ตาก เขต ๒

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙
 • โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

                 ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒   นั้น
                 ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ได้มีวุฒิทางลูกเสือและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  ดังนี้
                             - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
                             - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนแม่สอด  โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คนละ ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
                             - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)    ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
                            - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)    ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒  โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ  รายละเอียดดังแนบ

 • เอกสารประกอบการประชุมสัญจร ปี ๒๕๕๙

  Date:๗ พ.ย. ๒๕๕๙
 • p.jpg

  การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙

  เรียน  ผอ.โรงเรียนในสังกัด

  ด้วย สพป.ตาก เขต ๒ จัดดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตาก เขต ๒  จึงขอให้ผู้สมัครสอบเตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบมาให้ครบถ้วน  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณภัทรานิษฐ์ โทร. ๐๕๕-๕๓๖๕๔๘ ต่อ ๑๑๕ , ๐๘๖-๔๔๖๔๒๙๒ และ ๐๙๓-๑๕๙๑๖๕๓

  Date:๙ พ.ย. ๒๕๕๙
 • p.jpg

  ขอซักซ้อมการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ จากองค์การค้าของ สกสค.

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด

       ด้วยได้รับการประสานงานจากผู้ประสานงานองค์การค้าของ สกสค. ประจำภาคเหนือ (จ.ตาก) ว่า องค์การค้าของ สกสค. มีนโยบายให้สถานศึกษาที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ทางไปรษณีย์ (ให้ สพป.ตาก เขต ๒ เป็นผู้จัดซื้อ) ดำเนินการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมกับการสั่งซื้อ โดยระบุชื่อของสถานศึกษาที่สั่งซื้อทางโทรสารให้กับองค์การค้าของ สกสค. ก่อนได้รับแบบพิมพ์  สำหรับค่าขนส่งแบบพิมพ์ ได้รับการยกเว้นเฉพาะปีนี้ ส่วนปี ๒๕๖๐ จะมีค่าขนส่งที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีหนังสือราชการแจ้งความเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ จากองค์การค้าของ สกสค. ที่ชัดเจน

       ในระหว่างที่ไม่มีหนังสือแจ้งจากองค์การค้าของ สกสค.  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอซักซ้อมการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ทางไปรษณีย์ (ให้ สพป.ตาก เขต ๒ เป็นผู้จัดซื้อ) โดยให้สถานศึกษาที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ดำเนินการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ รายละเอียดดังแนบ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ โดยระบุชื่อของสถานศึกษาในหลักฐานการชำระเงินฯ ทางโทรสาร. ๐ ๒๕๓๐ ๒๐๒๙ และส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาให้ สพป.ตาก เขต ๒ ทราบด้วย

  Date:๒๐ ก.ย. ๒๕๕๙
 • แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

  สำนักงานลูกเสือจังหวัดตากได้ส่งแนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ได้มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกันนโยบายรัฐบาลเรื่องค่านิยม ๑๒ ประการ  และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑   สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งยกเลิกวิธีการดำเนินการสอบวิชาพิเศษตามหนังสือที่อ้างถึง  และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามสำเนาหนังสือลูกเสือจังหวัดตากที่แนบมาพร้อมนี้   เมื่อดำเนินการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้รายงานผลให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ทราบเพื่อรายงานผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตากต่อไป

 • pakad.jpg

  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของ สพฐ.

                 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ๓ หลักสูตร ดังนี้

           ๑. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

            ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆละ ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

   

           ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

             สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารเเนบ มายัง สพป.ตาก เขต ๒ หมเเขตส่งวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

  Date:๑๘ ส.ค. ๕๙
 • 20160804_170023[1].jpg

  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นการชำระเงินคืนกองทุนฯ

 • ขอความร่วมมือโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

  ด้วยได้รับแจ้งจาก สพฐ. ขอความร่วมมือโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

  กรอกแบบรายงานและแบบสำรวจ ลงในไฟล์ Microsoft Word ที่แนบมานี้

  ส่งกลับถึง สพฐ. ทางอีเมล์ student.obec@gmail.com และ psktk@outlook.com

  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 • pakad.jpg

  แนวปฏิบัติเตรียมความพร้อมของโรงเรียน สพป.ตาก เขต 2

  แนวปฏิบัติเตรียมความพร้อมของโรงเรียน สพป.ตาก เขต 2

  Date:11 มิถุนายน 2559
 • p.jpg

  โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น" และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

       สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น" และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทยให้สถานศึกษาในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน  สำหรับสถานศึกษาที่สนเข้ารับการอบรมฯ กรุณาส่งใบจองล่วงหน้าก่อนวันใช้บริการอย่างน้อย ๗ วัน ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทรสาร. ๐ ๓๔๓๓ ๒๐๖๑ หรือ โทร. ๐๙๐ ๔๐๔ ๐๓๐๔  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๓๔๓๓ ๒๑๐๙ , ๐ ๓๔๓๓ ๒๖๐๗ , ๐ ๓๔๒๓ ๒๘๒๐-๓ , ๐๙๐ ๔๐๔ ๐๓๐๔ , ๐๙๔ ๓๕๐ ๑๒๓๐ , ๐๘๕ ๑๕๑ ๖๕๑๖ , E-mail : thim1pr@gmail.com , Line ID : thim1989 หรือทาง www.thaiwaxmuseum.com

  Date:๑ มิ.ย. ๒๕๕๙
 • pakad.jpg

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

  เรียน ผอ.รร.ในสังกัด

               สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด จำนวน ๙ ครั้งๆละ ๑๒๐ คน

             สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ที่แนบมาพร้อมนี้

  Date:๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙
 • รายงานข้อมูลการรับนักเรียนวันเปิดภาคเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559) แบบออนไลน์

  ด้วย สพป.ตาก เขต 2 ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลการรับนักเรียน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
  เพื่อสรุปรายงาน กศจ. ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบด้วย จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนไร้สัญชาติ จำนวนนักเรียนที่มีบัตรคนไร้สัญชาติ
  จำแนกนักเรียนทั้งหมดตามชาติพันธุ์ การเดินทางมาเรียน ความพิการ โดยสามารถเข้ากรอกได้ตามลิงค์ออนไลน์ด้านล่างนี้
  คลิ๊กที่นี่ หรือ

  https://docs.google.com/forms/d/1ebyr-zik9DJxbIPU2xhqZqZpyRmNvQVtTl58KPA_Gbc/viewform

  หรือ

  http://goo.gl/forms/7BWzIm37Uf

   

 • เพลงสหกรณ์นักเรียน

  Date:25/05/59
 • รายงานการรับนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ปี ๒๕๕๙

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดทำระบบการรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ผ่านระบบออนไลน์ สามารถใช้ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน หรือแท๊ปเลต
  โดยสามารถ  คลิ็กที่นี่
  หรือทาง http://goo.gl/forms/XyAbD6DPm9

 • p.jpg

  การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง (E-Learning) สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ผ่านทางเว็บไซต์ http://demo.favouritedesign.com/healthypreshcool/home ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศํพท์. ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๘๓ , ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๐ หรือผู้ดูแลระบบ ICT. (คุณจักรพงศ์) โทร. ๐๙๙ ๘๙๙ ๓๙๒๖  โทรสาร. ๐ ๒๙๕๑ ๐๙๑๘  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑ เม.ย. ๒๕๕๙
 • แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

   

  ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก                 

   

                  เพื่อให้การบริหารจัดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้พิจารณาแต่งตั้งท่านหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมฯ รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

   

  ๑. แจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและพิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างวันที่  ๒๖ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก              

   

  ๒. ขอเชิญคณะวิทยากรทุกคนประชุมเพื่อวางแผน มอบหมายภารกิจในระหว่างการฝึกอบรม และเตรียมการฝึกอบรมฯ ในวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก               

   

  ๓. ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ และการเข้าร่วมเป็นวิทยากรมายังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและเตรียมการประชุมต่อไป

   

 • น้ำพรากชีวิต.jpg

  การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  ด้วย สพฐ. แจ้งผลการศึกษาของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของเด็กไทย คือ "การจมน้ำ" การจมน้ำของเด็กเล็กมักเป็นอุบัติเหตุที่ผู้ปกครองคาดไม่ถึง เพราะเชื่อว่าตนเองสามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลา และไม่คิดว่าสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันทั่วไปจะเป็นอันตรายต่อเด็ก มีเด็กเล็กที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในถังน้ำ กาละมัง บ่อ อ่างเลี้ยงปลา แม้กระทั่งโถชักโครก หรือตามบ้านเรื่อนที่เป็นพื้นไม้และมีร่องหรือรอยขนาดใหญ่โดยที่ทางพื้นที่ข้างล่างเป็นแหล่งน้ำก็เคยมีเหตุการณ์ที่เด็กตกลงไปเสียชีวิตอยู่เสมอ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ หรือทาง ทาง www.csip.org

  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่เรื่อง "น้ำพรากชีวิต" จมน้ำ...ครองสถิติสูงสุดการตายของเด็กไทย ให้ทราบโดยทั่วกัน และมีความเป็นห่วงใยในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากช่วงนี้ใกล้จะปิดภาคเรียน และเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อน เด็กมักจะชวนกันไปเล่นน้ำในคลอง ในสระน้ำ และจมน้ำเสียชีวิตจำนวนมาก  จึงขอความร่วมมือสถานศึกษากำชับให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่ปล่อยให้ได้เล่นน้ำตามลำพัง และควรพาลูกไปเรียนว่ายน้ำเาียแต่เนิ่นๆ รวมทั้งการลอยตัวในน้ำให้ได้เป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการเอารอด

  Date:๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                          ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                      - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙    ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน   

  - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙    ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  นั้น 

                      บัดนี้  สิ้นสุดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา  และเนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเกินจำนวนที่กำหนดไว้  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้เชิญคณะวิทยากรฯ มาประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๙  และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแนบมาพร้อมนี้ 

   

 • 1[2].jpg

  ภาพการฝึกอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

  ภาพการฝึกอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" (Dissemination Scheme for Teacher in Education Respected Areas) โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๔ จังหวัดชัยนาท สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค อ.เมือง จ.นครสวรรค์

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด https://drive.google.com/folderview?id=0B6rcbZJI8lq3Z3l3X2pmZ2JuejQ&usp=sharing

  Date:๑๗ มี.ค. ๒๕๕๙
 • p.jpg

  การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับคำร้องลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณ ชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  รายละเอียดดังแนบ

  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถยื่นคำร้องได้ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตรง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.dsdw.go.th และ www.psc.opm.go.th หรือที่สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC หมายเลข ๑๓๐๐

  Date:๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙
 • ขอเลื่อนวันฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

                             ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ได้มีวุฒิทางลูกเสือและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
                             เนื่องจากในระหว่างวันที่  ๗ - ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งตรงกับช่วงเวลาฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่ผ่านการฝึกอบรม (เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่ครบชั่วโมงที่กำหนด)  และเพื่อให้บุคลากรทางลูกเสือได้มีสิทธิ์ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ ดังนี้
                              ๑. ขอเลื่อนการฝึกอบรมฯ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
                                ๑.๑ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)  กำหนดจัดฝึกอบรมฯ (ใหม่)  เป็นระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนแม่สอด 
                                ๑.๒ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  กำหนดจัดฝึกอบรมฯ (ใหม่) ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน 
                             ๒. ขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งสองหลักสูตรได้ทราบ
                             จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 • คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสภานักเรียน และคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสภานักเรียน

  คู่มือแนวทางปฏิบัติงานสภานักเรียน https://drive.google.com/folderview?id=0BxziuAuGgp-hY1ZrMDlzYXh3b1E&usp=sharing

  คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสภานักเรียน https://drive.google.com/folderview?id=0BxziuAuGgp-ha0Y4eERZRFB2cHM&usp=sharing

   

 • DVD บันทึกสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙

  DVD บันทึกสรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙

   

  https://drive.google.com/file/d/0BxziuAuGgp-hNzNBTm9nLWRqbW8/view?usp=sharing

   

 • pakad.jpg

  การสนับสนุนงบประมานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙

            ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาขาดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ   จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ส่งไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  Date:๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙