Visits:
Today: 48All time: 1436525

ปี ๒๕๕๗

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๗

 • ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ

       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งว่า คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ และจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่า  ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการเสนอความคิดเห็นของเยาวชนต่อการปฏิรูปประเทศและจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่า  เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเสนอความคิดเห็นของนักเรียนและเยาวชนต่อการปฏิรูปประเทศและการร่างรัฐธรรมนูญ รายละเอียดดังแนบ

  Date:25 ธ.ค. 57
 • pakad.jpg

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แก้ไขวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๕๗)

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน นิเทศ และให้คำปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ที่แก้ไขให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามคำสั่งฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

  Date:๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗
 • pakad.jpg

  การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน นิเทศ และให้คำปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ของโรงเรียนทั้ง ๒ โรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Date:๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗
 • กบข. การส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  แต่ไม่ได้นำส่งตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถานศึกษาในการลงนามเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่สามารถตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินในส่วนที่เกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงินฯ เป็นเหตุให้เอกสารปีการศึกษา ๒๕๕๖ คงค้างอยู่เป็นจำนวนมาก  ดังนั้น  จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ้งสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เพื่อจัดส่งเอกสารให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน ๑ ชุด  และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดดังแนบ
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและถือปฏิบัติ  โดยให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ – ๓ ของหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่แนบมาพร้อม ไปยัง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยตรง


    

 • p.jpg

  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการดังนี้

  ๑.นำเข้าข้อมูลรายชื่อกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลงในโปรแกรมระบบทะเบียนกำลังพลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ www.nccd.go.th ทั้งนี้ได้กำหนด Username คือ mou และ Password คือ p9c975 เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการนำเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๗

  ๒.เมื่อกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้รายงานรายชื่อผู้ที่ได้นำกรอกในระบบทะเบียนกำลังพล ตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ ส่ง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๗

  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ

  Date:๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗
 • p.jpg

  การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ เห็นว่า กองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE และนิตยสาร TO BE NUMBER ONE เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เพื่อการสนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงขอความร่วมมือดังนี้

  ๑.จัดซื้อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นนิตยสารราย ๓ เดือน ปีละ ๔ เล่มๆ ๕๐ บาท รวมชุดละ ๒๐๐ บาท รวม ๔ ครั้ง จำนวน ๘ เล่ม เป็นเงิน ๔๐๐ บาท/ปี สำหรับส่วนราชการสามารถตั้งงบประมาณจัดซื้อได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๒ ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการส่วนรวม โดยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ โครงการ TO BE NUMBER ONE  ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๐๘๒๘๔ , ๐๒-๑๔๙๕๕๓๐ โทรสาร ๐๒-๕๘๙๐๙๓๘ เว็บไซต์ http://www.tobenumber1.net

  ๒.ขอเชิญร่วมบริจาคเงินบริจาคเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินเข้ากองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE และผู้บริจาคเงินจะได้เข้าพระราชทานของที่ระลึก โดยสามารถติดต่อบริจาคเงินได้ที่ สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก หรือโอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานจังหวัดตาก ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เลขบัญชี ๖๐๓-๑-๕๕๒๙๘-๑ แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินให้สำนักงานจังหวัดตากทราบ

  รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ 

  Date:๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗
 • ตอบขอบคุณ (วันวชิราวุธ ประจำปี 2557)

       ตามที่  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดงาน “วันวชิราวุธ”  ประจำปี ๒๕๕๗  ในระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  นั้น
       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอขอบคุณท่าน  และบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานประกอบพิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  จนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 • การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558

  เด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2558  คือ  นางสาววราภรณ์  วราห์คำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26  สำหรับเด็กและเยาวชนที่ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558  ไม่มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก 

  Date:14/11/2557
 • แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ เนตรนารี ฯ

  ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งช่วยขับเคลื่อน  ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาและในสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
  เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของท่านร่วมเป็นคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการลูกเสือ เนตรนารี รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  และขอให้ท่านแจ้งคณะทำงานทราบด้วย  โดยจะได้เชิญมาประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ เนตรนารี ในโอกาสต่อไป

 • การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน เนื่องจากในแต่ละภาคเรียนมักจะมีนักเรียนประสบอุบัติเหตุ ได้รับอันตรายจากการใช้ความรุนแรงและภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งยังมีนักเรียนจำนวนมากเจ็บป่วยจากโรคระบาดตามฤดูกาล ดังนั้นเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความตระหนักและเอาใจใส่ต่อการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ 

 • ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด รุ่นที่ 1709

 • p.jpg

  กวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมืสถานศึกษาในสังกัด กวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด ทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆ ประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สอดส่องดูแลการเล่นดอกไม้เพลิง รวมทั้งควบคุมร้านจำหน่ายสินต้าเหล่านี้  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗
 • pakad.jpg

  การรับนักเรียนปีการศึกษา ปีการศึกษา 2558

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังแนบ

   

  Date:๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • 002_s.gif

  อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.)

  คำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ๕๐๓/๒๕๕๖  เรื่อง อนุมัติและแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) และมีสิทธ์ิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ของ                                                                                                   

  - การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๒-๘๓/๒๕๕๕ จำนวน ๘๑ คน
  - การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่  ๙๕ – ๙๗/๒๕๕๖  จำนวน  ๑๔๖ ราย

 • pakad.jpg

  แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2557

  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามเอกสารดังแนบ

 • imagesCAF34MFW[5].jpg

  การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับ สพป. และในระดับสถานศึกษา

 • download.gif

  DVD ร่วมกันดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน "น้องอิ่มท้องสมองแจ่มใส"

  สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ดังแนบ

  ส่วน VDO สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ http://www.youtube.com/watch?v=QYj2Qw4cb8Q และ http://www.youtube.com/watch?v=HxcKils0nJg&feature=youtu.be

 • ด่วนที่สุด.jpg

  การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนที่นักเรียนออกกลางคัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดำเนินการดังนี้

  ๑. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนออกกลางคันแล้วรายงาน ตามแบบฟอร์มรายงานการยืนยันข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แล้วส่งกลับคืน สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗

  ๒. ให้ดำเนินการจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนมายัง สพป.ตาก เขต ๒ ด้วย ๕ สาเหตุ คือ

  ๒.๑) นักเรียนย้ายโรงเรียน

  ๒.๒) นักเรียนถึงแก่กรรม

  ๒.๓) นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่

  ๒.๔) นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษา

  ๒.๕) นักเรียนเรียนจบการศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

  (๒.๕.๑) กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  (๒.๕.๒) กรณีนักเรียน เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗
 • การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

       ด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ  ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ๘ ประการ  และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ  คือ กิจกรรมลูกเสือ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน  จึงส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือมาโดยตลอด  และได้พิจารณาให้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลที่ชัดเจนตอบสนองนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 
       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ  และแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดดังแนบ

 • pakad.jpg

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ 

                    ด้วย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เอ็กเชดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียว จำกัด ตามนโยบาย แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑ ๒๐๓ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประโยชน์สูงสุด และมอบหมายให้นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา 

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลการใช้แรงงานเด็ก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 • การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน

               ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้มีการดำเนินโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตระหนักถึงความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพกฎ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและแจ้งให้สภานักเรียนของโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมค่านิยมไทย ๑๒ ประการ  รายละเอียดดังแนบ  โดยขยายผลต่อชุมชนและผู้ปกครองให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  เพื่อปลูกฝังค่านิยมหรือจิตสำนึกให้เข้าใจในบริบทความเป็นไทยอย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นวิถีการปฏิบัติงานที่สภานักเรียนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว  โดยให้สภานักเรียนเป็นผู้นำ ร่วมคิด ร่วมลงมือทำและร่วมแสดงออกอย่างมีระบบ  แล้วรายงานผลพร้อมภาพถ่ายประกอบ และเอกสารหลักฐานการดำเนินงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบ จำนวน  ๑  เล่ม  ภายในวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๗  เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Date:31 กรกฎาคม 2557
 • hott.png

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส

  เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ 

                    ด้วย สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินโครงการเด็กไทยแก้มใสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนระดับประถมศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมครบวงจรแก่นักเรียน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริและแนวทางในการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในพื้นที่

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบ และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถDownloadใบสมัครและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.foodforthaihealth.com โดยส่งใบสมัครไปที่ศูนย์ประสานงานโครงการเด็กไทยแก้มใส หรือทาง E- mail: dekthaikamsai@gmail.com หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่คุณธนา เวชากุล มือถือ ๐๘ ๖๙๘๑ ๒๖๔๒ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้โรงเรียนที่สมัครแล้วแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ทราบด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  Date:29 กรกฎาคม 2557
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน ปี การศึกษา 2558

  ข้อมูลแสดงสถานศึกษาที่จัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2558

  ในเขตพื้นที่เขตบริการ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2    รายละเอียดดังแนบ

  Date:28 กรกฎาคม 2557
 • pakad.jpg

  การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

  ๑. ขอเชิญชวนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อม เสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งแบบประเมินฯ จำนวน ๒ ชุด (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) และผลงาน (รูปเล่ม) จำนวน ๒ เล่ม

  ๒. ให้สถานศึกษาที่มีความพร้อม ติดต่อขอรับคู่มือการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒

  ๓. รวบรวมส่งแบบประเมินฯ จำนวน ๒ ชุด พร้อมผลงาน (รูปเล่ม) จำนวน ๒ เล่ม ถึง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

  ๔. สพป.ตาก เขต ๒ จะดำเนินการประเมิน และคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อส่งผลการประเมินไปยัง สพป.ตาก เขต ๑ พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดตากต่อไป

  อนึ่ง สำหรับกำหนดการออกประเมินและพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จะแจ้งให้ทราบในโอการสต่อไป

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ชื่อเรื่อง

  Date:๒๓ ก.ค. ๒๕๕๗
 • มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

  ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ส่งทุกวันพฤหัสบดี ทาง E-mail : daungmanee85@gmail.com

 • pakad.jpg

  การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจกรรม โคนมแห่งประเทศไทย

  เรียน    ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ 

                    ด้วย สพฐ. แจ้งว่า กรมบัญชีกลาง ได้รับแจ้งจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ขอให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พิจารณาอนุมัติต่ออายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของ อ.ส.ค. ซึ่งสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ออกไปอีก ๓ ปี นั้น คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ  มีมติอนุมัติให้ขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ออกไปอีก ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมติคณะกรรมการฯ ดังกล่าว กระทรวงการคลัง ได้แจ้งไปยัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว

                      สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 • การปราบปรามหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

  สพป.ตาก เขต 2 ขอความร่วมมือในการเข้มงวด ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งข้าราชการ/ลูกจ้าง ในสังกัด ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้า ผู้เสพ หรือผู้สนับสนุน ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 • p.jpg

  กำหนดการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี

  เรียน  ผอ.รร.ในโครงการพระราชดำริฯ

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งรายละเอียดวันจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และกำหนดช่วงเวลาเข้าเรียน เพื่อพิจารณาอนุญาตและแจ้งให้ครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ทราบ  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๒๑ พ.ค. ๕๗
 • pakad.jpg

  ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒

  เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ 

                    ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งให้ทราบว่า องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ แล้วจำนวน ๒๔๓ ราย เสียชีวิต ๙๓ ราย โดยพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดจาก ๑๓ ประเทศ ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ และองค์การอนามัยโลก ยังไม่แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทางไปยังประเทศใด แต่ความเสี่ยงของประเทศไทย เนื่องจากมีชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี การเดินทางเพื่อไปทำงาน รวมถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ เป็นต้น เพื่อติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด และดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค รายละเอียดดังแนบ 

  Date:๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 • pakad.jpg

  ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา

  เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ 

                    ด้วย กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูปในสถานศึกษา เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนว่าร้านอาหารในโรงเรียนของรัฐบางแห่งที่เปิดเรียนภาคพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาแพง ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบจากค่าอาหารเพิ่มสูงขึ้น รายละเอียดดังแนบ 

  Date:๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 • p.jpg

  การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค

  เรียน   ผอ.สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ 

                    ด้วย สถานการณ์ปัจจุบันของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (HN๑) ๒๐๐๙ และโรคมือ เท้า ปาก จากการสำรวจข้อมูลทุกจังหวัดในประเทศไทย พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเด็กในโรงเรียนเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค หากผู้ป่วยมีสภาวะแทรกซ้อนอาจทำให้เสียชีวิตได้

                    ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิต และการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนทราบข้อมูลสถานการณ์ของโรค และการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเข้มข้น  ราบละเอียดดังแนบ 

  Date:๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 • p.jpg

  กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อเปิดภาคเรียน

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งกำชับย้ำเตือนให้ท่านวางมาตรการดูแลนักเรียนที่รัดกุม ปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารดังแนบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ให้มารับคู่มือแนวทางปฏิบัติฯ ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  Date:๒๙ เม.ย. ๕๗
 • ด่วนที่สุด.jpg

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์

  โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของ สพฐ. ขอให้ดำเนินการรายงานได้ที่ www.obec.go.th เลือกเมนูการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หรือที่ http://210.1.20.11   โดยกรอกข้อมูลทุกเมนู

  Date:๑๑ เมษายน ๒๕๕๗
 • download.gif

  การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินตนเองของโรงเรียน และแบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ เพิ่มเติม รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๘ มึ.ค. ๒๕๕๗
 • pakad.jpg

  คู่มือรายงานการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557‏

  คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  ผ่านทางเว็บไซต์ สพฐ.

  Date:๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 • สัดส่วนการรับนักเรียนที่มีการแข่งขันสูงมัธยมศึกษา ปี 57

  สัดส่วนการรับนักเรียนที่มีการแข่งขันสูงมัธยมศึกษา ปี 57

  รายละเอียดตามแนบ

 • pakad.jpg

  เรื่อง โครงการรณรงค์ “การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ – ปลอดโรค กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖”

  เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ 

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ – ปลอดโรค ภายในปี ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการประสานความร่วมมือด้านนโยบายและการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ – ปลอดโรค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  Date:21 กุมภาพันธ์ 2557
 • pakad.jpg

  เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

   เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  Date:13 ก.พ. 2557
 • ด่วนที่สุด.jpg

  รายการสิ่งของที่เตรียมในการเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์จังหวัดตาก

  เรียน  ผอ.รร.ในโครงการพระราชดำริฯ

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งรายการสิ่งของที่เตรียมในการเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์จังหวัดตาก ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๒๔ มกราคม ๒๕๕๗
 • pakad.jpg

  จัดสรรควัสดุกีฬา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

  เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ที่เกี่ยวข้อง)

          ด้วย สพป.ตาก เขต ๒ ได้พิจารณาจัดสรรวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมให้กับนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอันเนื่องจากการได้เล่นกีฬารายละเอียดดังแนบ

  Date:๙ มกราคม ๒๕๕๗
 • pakad.jpg

  ประชาสัมพันธ์เอกสารที่เกี่ยวข้องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามาดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.moe.go.th หรือรายละเอียดดังแนบ

  Date:๘ ม.ค. ๒๕๕๗
 • n.jpg

  การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสรดังแนบ

 • imagesCAF34MFW[3].jpg

  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน

 • pakad.jpg

  การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งแนวทางการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน และใช้เป็นแนวทางในการค้นหาและคัดกรองผู้ด้อยโอกาศทางการศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๗ ม.ค. ๒๕๕๗
 • pakad.jpg

  รายชื่อโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๗ ม.ค. ๒๕๕๗
 • maul.jpg

  คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

  คู่มือและแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
  สามารถดาวน์โหลดคู่มือ พร้อมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

  Date:21 พฤษภาคม 2557