Visits:
Today: 17All time: 1576300

ตาก เขต ๒ จัดฝึกอบรมฯ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » ตาก เขต ๒ จัดฝึกอบรมฯ

 • คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ (สมบูรณ์)

  รายละเอียดดังแนบ

 • document_block_01[9].gif

  แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)

         ด้วย โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  กำหนดจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.)  ในระหว่างวันที่  ๑ – ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
          เพื่อให้การบริหารจัดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้พิจารณาแต่งตั้งท่านหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมฯ รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  โดยขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการแจ้งพร้อมพิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  โดยสามารถติดต่อผู้ประสานงานการฝึกอบรมฯ ที่  นายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร โทร. ๐๘๓-๘๗๒๗๖๖๘ , ว่าที่ร้อยตรีภิเษก  ดอยแก้วขาว โทร. ๐๘๒-๑๖๔๐๔๔๘
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 • images11.jpg

  ตอบขอบคุณ

                              ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  นั้น
                              บัดนี้ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเห็นควรมีหนังสือขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
                              ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ที่ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกในการขอใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียนในการจัดการฝึกอบรม , ช่วยประสานงานระหว่างผู้นำชุมชน  โรงเรียน  ชุมชน วัด หน่วยงานราชการต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ กับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
                              ๒. ผู้อำนวยการโรงเรียน , หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมฯ ที่อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมาปฏิบัติงานเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
                              ๓. ผู้อำนวยการโรงเรียน , หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการเข้ารับการฝึกอบรม  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตัวเองของข้าราชการครูและบุคลากร-ทางการศึกษาในสังกัด
                              ๘. ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ในระหว่างการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจนทำให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

 • p.jpg

  เลื่อนการประชุมคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวอำเภอแม่สอด (รร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ) โดยได้แต่งตั้งและเชิญคณะวิทยากรประชุมในวันที่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ นั้น

  เนื่องจากในวันดังกล่าว ผู้อำนวยการฝึกฯ และวิทยากรบางท่านติดราชการเข้าร่วมกิรรมกีฬาของอำเภอพบพระ  สำนยักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอเลื่อนการประชุมคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมฯ จากวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ  ห้องหประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติ่มตามเอกสารดังแนบ

  Date:๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
 • ตอบขอบคุณ

             ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นั้น
             บัดนี้ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเห็นควรมีหนังสือขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
              ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกในการขอใช้อาคารและสถานที่ของโรงเรียนในการจัดการฝึกอบรม , ช่วยประสานงานระหว่างผู้นำชุมชน  โรงเรียน  ชุมชน วัด หน่วยงานราชการต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ กับสำนักงาน-ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
              ๒. ผู้อำนวยการโรงเรียน , หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมฯ ที่อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมาปฏิบัติงานเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม ระหว่างวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗ – ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
              ๓. ผู้อำนวยการโรงเรียน , หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการเข้ารับการฝึกอบรม  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตัวเองของข้าราชการครูและบุคลากร-ทางการศึกษาในสังกัด
              ๘. ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ช่วยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ในระหว่างการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจนทำให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) (ปรับปรุงใหม่)

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) (ปรับปรุงใหม่)

 • imagesCATKELPA.jpg

  แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.)

              ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  กำหนดจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.)  ในระหว่างวันที่  ๑ – ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
              เพื่อให้การบริหารจัดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้พิจารณาแต่งตั้งท่านหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมฯ รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
             ๑. แจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและพิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างวันที่  ๓๐  เมษายน – ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียน-บ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
             ๒. ขอเชิญคณะวิทยากรทุกคนประชุม  ในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อวางแผน  มอบหมายภารกิจในระหว่างการฝึกอบรมฯ 
             ๓. ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ และการเข้าร่วมเป็นวิทยากร มายังสำนักงาน-ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๗  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและเตรียมการประชุมต่อไป

 • download[2].gif

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง , ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

  (๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) 
  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  
  (๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) 
  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
  รายละเอียดดังแนบ

 • โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ( B.T.C. )

             ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น  ( B.T.C. )  จำนวน  ๕  หลักสูตร  แต่ขณะนี้สามารถจัดโครงการฝึกอบรมฯ ได้เพียง จำนวน  ๓ หลักสูตร  นั้น
            เนื่องจากจุดฝึกอบรมฯ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ และโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ติดปัญหาเรื่องจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมฯ ส่วนใหญ่ ติดภารกิจงานโรงเรียน  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
            ๑. เลื่อนการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
                ๑.๑ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
  เดิม ระหว่างวันที่   ๑๙ – ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  
                ๑.๒ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก      
  เดิม ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่  ๑ – ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗                  

            ๒. สำหรับหลักสูตรที่ ๓ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  (เหมือนเดิม)
            ๓. ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.)  และการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
            ๔. ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก  รายละเอียดปรากฏดังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) ที่แนบมาพร้อมนี้ 
    

 • icon_new2[1].gif

  เปลี่ยนแปลงวัน และหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ B.T.C.

  ๑. การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
  เปลี่ยนเป็น การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.)
  ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ

  (เพิ่ม) ๒. การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) 
  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ

  สำหรับผู้ที่ยื่นการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ๗ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ไปอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

  นอกนั้น เหมือนเดิม ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ถึงสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗  

 • imagesCA9ZH2BE[1].jpg

  โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

 • p.jpg

  แผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ และอุปกรณ์ที่ต้องนำไปใช้ระหว่างการฝึกอบรมฯ (S.A.T.C.)

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอแจ้งแผนที่การเดินทางไปโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ และอุปกรณ์ที่ต้องนำไปใช้ระหว่างการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ได้ทราบโดยทั่วกัน และเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องนำไปใช้ระหว่างการฝึกอบรมฯ ให้พร้อม เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ  ค่ายลูกเสืออำเภอแม่สอด (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ)  อ.แม่สอด  จ.ตาก

  Date:๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖