Visits:
Today: 195All time: 1552631

ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับยุวกาชาด

กิจกรรมยุวกาชาด » ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับยุวกาชาด

  • การเสนอขอตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา , แต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

          ด้วย ปัจจุบันมีสถานศึกษาเสนอขอตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา , แต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖๘) พุทธศักราช ๒๕๕๐  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเสนอขอตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา , แต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาด แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้       

  • แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการยุวกาชาดฯ

    ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการยุวกาชาด รวมทั้งช่วยขับเคลื่อน  ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
    เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของท่านร่วมเป็นคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการยุวกาชาด รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  และขอให้ท่านแจ้งคณะทำงานทราบด้วย  โดยจะได้เชิญมาประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดในโอกาสต่อไป