Visits:
Today: 227All time: 1333311

โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น" และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น" และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

     สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น" และกิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทยให้สถานศึกษาในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน  สำหรับสถานศึกษาที่สนเข้ารับการอบรมฯ กรุณาส่งใบจองล่วงหน้าก่อนวันใช้บริการอย่างน้อย ๗ วัน ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โทรสาร. ๐ ๓๔๓๓ ๒๐๖๑ หรือ โทร. ๐๙๐ ๔๐๔ ๐๓๐๔  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๓๔๓๓ ๒๑๐๙ , ๐ ๓๔๓๓ ๒๖๐๗ , ๐ ๓๔๒๓ ๒๘๒๐-๓ , ๐๙๐ ๔๐๔ ๐๓๐๔ , ๐๙๔ ๓๕๐ ๑๒๓๐ , ๐๘๕ ๑๕๑ ๖๕๑๖ , E-mail : thim1pr@gmail.com , Line ID : thim1989 หรือทาง www.thaiwaxmuseum.com