Visits:
Today: 202All time: 1314216

การจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ » การจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

     ด้วยวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้มีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่  ๖  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี  และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน เป็นวันบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี  โดยให้ลูกเสือ เนตรนารี ออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา  วัด  สถานที่สาธารณะต่างๆ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
     สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ดังนี้
    ๑. จัดประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
    ๒. เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี จัดประกอบพิธีและออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่สาธารณะ โดยพร้อมเพียงกัน
    ๓. เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด  พร้อมภาพถ่ายลงในแผ่น CD ส่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เพื่อรวบรวมรายงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป