Visits:
Today: 160All time: 1552596

หนังสือราชการ ยุวกาชาด

กิจกรรมยุวกาชาด » หนังสือราชการ ยุวกาชาด

 • เอกสารเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยา , ชุมชนบ้านอุ้มผาง , บ้านค้างภิบาล , บ้านท่าอาจ งบยุวกาชาด

  ตามที่ โรงเรียนเสนอของบประมาณยุวกาชาดไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นั้น  ได้รับการประสานให้ดำเนินการดังนี้

  1. โรงเรียนสามัคคีวิทยา ให้แก้ไขโครงการฯ โดยให้เพิ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานศึกษา , ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน บัญชีใดก็ได้แต่ขอให้เป็นชื่อโรงเรียนสามัคคีวิทยา , กรอกข้อมูลลงในแบบแนวทางจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

  2. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางให้แก้ไขโครงการฯ โดยให้เพิ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานศึกษา , ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน บัญชีใดก็ได้แต่ขอให้เป็นชื่อโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง, กรอกข้อมูลลงในแบบแนวทางจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

  3. โรงเรียนบ้านค้างภิบาลขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน บัญชีใดก็ได้แต่ขอให้เป็นชื่อโรงเรียนบ้านค้างภิบาล, กรอกข้อมูลลงในแบบแนวทางจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

  4. โรงเรียนบ้านท่าอาจให้แก้ไขโครงการฯ โดยให้เพิ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานศึกษา , ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน บัญชีใดก็ได้แต่ขอให้เป็นชื่อโรงเรียนบ้านท่าอาจ, กรอกข้อมูลลงในแบบแนวทางจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน , รายชื่อยุวกาชาด (แบบฟอร์มกำหนดมาให้แต่โรงเรียนไม่ทำตามที่กำหนด หน้า 2  พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม)

   

 • การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๗

          ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมยุวกาชาด  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  และเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตอาสา เสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียติฯ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังแนบ  และรวบรวมโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน  ๒  ชุด  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เพื่อรวบรวมส่งสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bureausrs.org 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

 • pakad.jpg

  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหรดจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (แบบไม่พักค้าง) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการดังนี้

  ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน

  ๒. รับสมัครผู้เข้าโครงการฯ จำนวน ๖๐-๗๐ คน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการฝึกอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ให้เบิกจากต้นสังกัด

  ๓. หากมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ได้ที่ สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

  ๔. สพป.ตาก เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นการมอบหมายโดยส่วนกลางใช้วิทยากรจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

  Date:๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗
 • imagesCADFMVCI[1].jpg

  สำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

  เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน
              ด้วย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวไม่ผ่านการฝึกอบรมฯ ทางยุวกาชาดและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านยุวกาชาดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ
              ๑. หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด จัดอบรมแบบไม่พักค้าง (๓ วัน) ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรม คนละ ๒,๐๐๐ บาท
              ๒. หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด จัดอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม (๕ คืน ๖ วัน) ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรม คนละ ๓,๐๐๐ บาท
             ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน
  การดำเนินงานจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดทั้ง ๒ หลักสูตร จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจความต้องการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับค่าธรรมเนียมฯ ที่เก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ นำไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระหว่างการฝึกอบรมฯ

  Date:24 กุมภาพันธ์ 2557