Visits:
Today: 17All time: 1576300

คู่มือคัดเลือก นร./ร.ร.รางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา » คู่มือคัดเลือก นร./ร.ร.รางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  [ดาวน์โหลด1]

๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖  [ดาวน์โหลด2]

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  [ดาวน์โหลด3]

 

๔.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖  [ดาวน์โหลด4]

๕. คู่มือและแบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา และคู่มือและแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ชุดที่ส่งไปให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๕๕)  [ดาวน์โหลด5]