Visits:
Today: 16All time: 1576299

ทำเนียบบุคลากร

 • 1663572395159.jpg

  นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
  กำกับดูแลงานและบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
  งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖๕๔๘ - ๙ 
  มือถือ. ๐๖๑ ๐๓๐๗ ๖๕๕ และ ๐๘๑ ๗๙๐๓ ๑๗๙
  อีเมล์ : 

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา จัดระบบงาน ติดต่อประสานงานกลั่นกรองงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๒๑
  มือถือ. 
  อีเมล์ : 

 • aom.JPG

  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม

  นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
  ๒.๑ ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

  ๒.๒ งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

  ๒.๓ งานส่งเสริม สนับสนุน  การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ๒.๔ โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

  ๒.๕ งานความมั่นคงแห่งชาติ

        (๑) งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  (อพป.)

        (๒) งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  (ปชด.)

        (๓) งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ๒.๖ งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

         (๑) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

         (๒) งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

         (๓) งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

  ๒.๗ งานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

  ๒.๘ งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (ทักษะชีวิต, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

  ๒.๙ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  ๒.๑๐ สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

  ๒.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางเมธาพร  สุรเดช ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๑ ๓๗๙๑ ๙๒๓ 
  อีเมล์ : love_2552nice@hotmail.com 

 • phoo12.jpg

  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง

  นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
  ๓.๑  งานส่งเสริมงาน ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และงานกิจการนักเรียนอื่น
   (๑)  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
   (๒)  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
   (๓)  งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียนเด็กเยาวชนในสถานศึกษา
  ๓.๒  งานวิเทศสัมพันธ์
   (๑)  งานวิเทศสัมพันธ์
   (๒)  งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
  ๓.๓  งานเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
  ๓.๔  งานโครงการอาหารกลางวัน
  ๓.๕  งานส่งสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  (๑)  งานทุนการศึกษาและการระดมทุนการศึกษานักเรียน
  (๒)  งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
  ๓.๖  งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
  ๓.๗  งานจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูง ทุรกันดาร และชาวเล
  ๓.๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๙  สนับสนุนงานคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
  ๓.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๒ ๑๖๓๕ ๔๒๒
  อีเมล์ : pupanaja12@gmail.com

 • จารุพัฒน์.jpg

  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ

  นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๔.๑  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
   (๑)  งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
   (๒)  งานสำมะโนนักเรียน, การศึกษาภาคบังคับ, หลักสูตรแกนกลาง
   (๓)  งานการรับนักเรียน จัดทำแผนการรับนักเรียน และเขตบริการ
   (๔)  งานรายงานผลการรับนักเรียน การเข้าเรียน การจบการศึกษา
   (๕)  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา จัดเก็บ ยกเลิก ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของสำนักงาน
   (๖)  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ งาน ปพ.๓ , งานยกเลิก ปพ.
   (๗)  งานการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
   (๘)  งานการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง
   (๙)  งานจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
   ๔.๒  งานแนะแนวการศึกษาต่อ และข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นสูงสุด ของการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
   ๔.๓  งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและตามอัธยาศัย
   ๔.๔  งานส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
   ๔.๕  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการความเข้มแข็งของชุมชนพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๔.๖  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา
   ๔.๗  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
   ๔.๘  งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
   ๔.๙  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
   ๔.๑๐  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
   ๔.๑๑  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กมีความสามารถพิเศษ และนักเรียนในโควตาพิเศษ (โควตาเรียนต่อ)
   ๔.๑๒  งานการขอกำหนดสถานะให้กับนักเรียนในสถานศึกษาที่ไม่มีสถานภาพทางทะเบียนราษฎร์ และสัญชาติ
   ๔.๑๓  งานความร่วมมือการจัดการศึกษากับองค์กรศาสนา
   ๔.๑๔  งานการจัดการศึกษาสายอาชีพและทวิศึกษา
   ๔.๑๕  งานประสานยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด , คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานของคณะกรรมการศึกษาจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๔.๑๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๔.๑๗  สนับสนุนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๔.๑๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๑ ๗๖๔๘ ๑๘๔
  อีเมล์ : Jarupatdaengruea@gmail.com

 • นางเมธาพร สุรเดช

  นางเมธาพร  สุรเดช  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๕.๑  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน งานอนามัยโรงเรียน
   ๕.๒  งานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
          (๑) การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันด้วยโปรแกรม Thai School Lunch
          (๒) การนิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
   ๕.๓  งานกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
   ๕.๔  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
   ๕.๕  งานกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
   ๕.๖  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการของนักเรียน
   ๕.๗  งานรักษาความปลอดภัย งานที่เกี่ยวกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและสถานศึกษา
   ๕.๘  งานการจัดการขยะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
   ๕.๙  งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ๕.๑๐  งานธรรมศึกษา
   ๕.๑๑  งานประสานแผนงานและการปฏิบัติงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานด้านการสาธารณสุขอื่นๆ
   ๕.๑๒  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๕.๑๓  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๕.๑๔  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางเสาวลักษณ์  กลมปลื้ม ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๖ ๙๑๖๑ ๖๒๙
  อีเมล์ : tanteen_4@hotmail.co.th

 • ninar1.jpg

  นางรติรัตน์ เนกขัมม์

  นางรติรัตน์  เนกขัมม์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  มีหน้าที่วางแผน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๖.๑  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยรวม สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานกิจการนักเรียน และงานกิจการพิเศษ มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานธุรการ
   ๖.๒  งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  Smart Obec  และ My Office ทำหน้าที่สารบรรณกลางของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๖.๓  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
   ๖.๔  งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของโรงเรียนกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๖.๕  งานประสานและเกี่ยวข้องกับจังหวัดตาก ที่ไม่สอดคล้องกับงานใดของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๖.๖  งานแก้ปํยหาเด็กออกกลางคัน จำหน่ายนักเรียน ย้าย ติดตามนักเรียน 
   ๖.๗  งานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
   ๖.๘  งานประสานการดำเนินงานกับมูลนิธิ CCF
   ๖.๙  งานจัดการศึกษาสำหรับแลกเปลี่ยน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
   ๖.๑๐  งานการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา ผลงานระดับดีเด่น รางวัล Moe  awards
   ๖.๑๑  งานส่งเสริมและประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ
   ๖.๑๒  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  
   ๖.๑๓  งานประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
   ๖.๑๔  งานประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้กับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
   ๖.๑๕  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๖.๑๖  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๖.๑๗  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาววลัญชา  กรัณยพัฒนพงศ์ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๔ ๓๗๘๒ ๕๑๘
  อีเมล์ : NINAR_Kanoon@hotmail.com

 • 1401151447256.jpg

  นางระพีพร ทองคำ

  นางระพีพร  ทองคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๗.๑  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๗.๒  งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ E-office และ My Office
   ๗.๓  ระบบงานสารบรรณ  งานข้อมูลสารสนเทศ
   ๗.๔  งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๗.๕  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
   ๗.๖  งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๗.๗  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
   ๗.๘  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๗.๙  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๗.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางรติรัตน์  เนกขัมม์  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์ ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ ๐๘๗ ๑๑๘๕ ๖๙๓
  อีเมล์ : isee_joy@hotmail.com

 • ครีม นักจิต.jpg

  นางสาวภิญญดา รอดคง (ครีม)

  นางสาวภิญญดา รอดคง  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ตาก เขต ๒ มีหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

  ๘.๑ งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ๘.๒ งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

  ๘.๓ งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

  ๘.๔ การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของ กสศ.

  ๘.๕ งานประสานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก, บ้านพักเด็กจังหวัดตาก

  ๘.๖ งานวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย การทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนแก้ไขปัญหา

  ๘.๗ งานประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับเบื้องต้น

  ๘.๘ งานให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

  ๘.๙ งานการปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

  ๘.๑๐ งานให้คำปรึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ดูแลช่วยเหลือ กลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง ฯลฯ

  ๘.๑๑ ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

  ๘.๑๒ รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

  ๘.๑๓ สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

  ๘.๑๔ วางแผน ประสานความร่วมมือ การปฏิบัติงานร่วม ในการทำงานของหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานจิตวิทยา

  ๘.๑๕ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

  ๘.๑๖ ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา และให้ความรู้ คำปรึกษา ด้านจิตวิทยา  ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากโรงเรียน

  ๘.๑๗ งานจัดการด้านจิตวิทยากรณีเด็กนักเรียน ประสบปัญหาทางสังคม

  ๘.๑๘ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  ๘.๑๙ สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

  ๘.๒๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๙๐ ๐๖๑๑๙๘๘
  อีเมล์ : pinyada.rk37@gmail.com

 • liew.jpg

  นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์

  นางสาววลัญชา  กรัณยพัฒนพงศ์  ตำแหน่ง  อัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้      
   ๑๐.๑  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๑๐.๒  งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  Smart Obec,  และ My Office               
   ๑๐.๓  ระบบงานสารบรรณ  งานข้อมูลสารสนเทศ
   ๑๐.๔  งานประชุม และงานบันทึกการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๑๐.๕  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
   ๑๐.๖  งานช่องทางติดต่อสื่อสารในระบบอิเลคทรอนิกส์ของโรงเรียนกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๑๐.๗  งานเกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
   ๑๐.๘  งานการซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) และงานการสั่งซื้อ ลส.๑๙
   ๑๐.๑๑  งานยกเลิก ปพ. ของ สพป. / สพม. และหน่วยงานการศึกษาอื่น
   ๑๐.๑๒  งานรายงานผลการรายงาน กพด.
   ๑๐.๑๓  งานสรรหาอัตราจ้างงบโครงการพระราชดำริ
   ๑๐.๑๔  งานเสนองบประมาณโครงการพระราชดำริ
   ๑๐.๑๕  งานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ๑๐.๑๖  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๑๐.๑๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   ๑๐.๑๘  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติราชการแทน นางสาวอัจฉรา  อุปการะ  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๖ ๕๑๘๗ ๘๐๔
  อีเมล์ : liewnoom@gmail.com

 • margie1.jpg

  นางสาวอัจฉรา อุปการะ

  นางสาวอัจฉรา  อุปการะ   ตำแหน่ง  อัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
   ๑๑.๑  งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๑๑.๒  งานระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์  Smart Obec,  และ My Office
   ๑๑.๓  ระบบงานสารบรรณ  งานข้อมูลสารสนเทศ
   ๑๑.๔  งานประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   ๑๑.๕  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบ
   ๑๑.๖  สนับสนุนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
   ๑๑.๗  งานการอนุญาตให้สำนักงาน กศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเรียนในระบบได้
   ๑๑.๘  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   ๑๑.๘  งานโครงการอาหารกลางวัน
   ๑๑.๘  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
            - งานทุนการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษา
   ๑๑.๙  สนับสนุนงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
   ๑๑.๑๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
   ๑๑.๑๑  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติราชการแทน นางรติรัตน์ เนกขัมม์ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  โทรศัพท์. ๐๕๕ ๕๓๖ ๕๔๘ - ๙ ต่อ ๑๑๕
  มือถือ. ๐๘๓ ๒๘๖๓ ๑๓๕, ๐๘๑ ๙๕๓๖ ๘๗๐
  อีเมล์ : fati2861@gmail.com

 • กรณีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่สามารถปฏิบัติราชการได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามลำดับดังนี้
    ลำดับที่ ๑  นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม
    ลำดับที่ ๒  นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง
    ลำดับที่ ๓  นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ 
    ลำดับที่ ๔  นางเมธาพร  สุรเดช
    ลำดับที่ ๕  นางรติรัตน์  เนกขัมม์ 
    ลำดับที่ ๕  นางระพีพร  ทองคำ