Visits:
Today: 15All time: 1516936

เอกสารเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยา , ชุมชนบ้านอุ้มผาง , บ้านค้างภิบาล , บ้านท่าอาจ งบยุวกาชาด

กิจกรรมยุวกาชาด » หนังสือราชการ ยุวกาชาด » เอกสารเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยา , ชุมชนบ้านอุ้มผาง , บ้านค้างภิบาล , บ้านท่าอาจ งบยุวกาชาด

ตามที่ โรงเรียนเสนอของบประมาณยุวกาชาดไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน นั้น  ได้รับการประสานให้ดำเนินการดังนี้

1. โรงเรียนสามัคคีวิทยา ให้แก้ไขโครงการฯ โดยให้เพิ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานศึกษา , ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน บัญชีใดก็ได้แต่ขอให้เป็นชื่อโรงเรียนสามัคคีวิทยา , กรอกข้อมูลลงในแบบแนวทางจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

2. โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางให้แก้ไขโครงการฯ โดยให้เพิ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานศึกษา , ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน บัญชีใดก็ได้แต่ขอให้เป็นชื่อโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง, กรอกข้อมูลลงในแบบแนวทางจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

3. โรงเรียนบ้านค้างภิบาลขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน บัญชีใดก็ได้แต่ขอให้เป็นชื่อโรงเรียนบ้านค้างภิบาล, กรอกข้อมูลลงในแบบแนวทางจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

4. โรงเรียนบ้านท่าอาจให้แก้ไขโครงการฯ โดยให้เพิ่มกิจกรรมเน้นให้นักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานศึกษา , ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน บัญชีใดก็ได้แต่ขอให้เป็นชื่อโรงเรียนบ้านท่าอาจ, กรอกข้อมูลลงในแบบแนวทางจัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน , รายชื่อยุวกาชาด (แบบฟอร์มกำหนดมาให้แต่โรงเรียนไม่ทำตามที่กำหนด หน้า 2  พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม)