Visits:
Today: 12All time: 1576295

แบบพิมพ์ลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » แบบพิมพ์ลูกเสือ

 • LS11.jpg

  แบบพิมพ์ทางลูกเสือ

  ลส.๑ คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
  ลส.๒ ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
  ลส.๓ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
  ลส.๔ ใบโอนกองลูกเสือ
  ลส.๕ รายงานการลูกเสือประจำปี
  ลส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
  ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
  ลส.๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  ลส.๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
  ลส.๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ
  ลส.๑๑ ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
  ลส.๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ
  ลส.๑๓ ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
  ลส.๑๔ ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
  ลส.๑๕ บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
  ลส.๑๖ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
  ลส.๑๗ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  ลส.๑๘ บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
  ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

  ลส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
  ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
  ลส.๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  ลส.๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
  ลส.๖ - ๙ เป็นเล่ม ต้องสั่งซื้อที่ร้านศึกษาภัณฑ์พานิช ขององค์การค้าของ สกสค.
  ลส.๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ
  ลส.๑๑ ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
  ลส.๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ
  ลส.๑๓ ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
  ลส.๑๔ ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
  ลส. ๑๑ - ๑๓ จะได้รับเมื่อผู้อำนวยการลุกเสือจังหวัดลงนามแล้ว
  ลส. ๑๔ จะได้ต่อเมื่อได้รับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
  ลส.๑๕ บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
  ลส.๑๖ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
  ลส.๑๗ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  ลส.๑๘ บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
  ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ
  ลส.๑๕ - ๑๙ ต้องสั่งซื้อที่ร้านศึกษาภัณฑ์พานิช ขององค์การค้าของ สกสค.
  ลส. ๑๙ เป็นเล่ม ๑ เล่ม มี ๑๐๐ แผ่น ราคาเล่มละ ๗๐ บาท