Visits:
Today: 232All time: 1333316

รายงานการรับนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ปี ๒๕๕๙

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » รายงานการรับนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ปี ๒๕๕๙

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดทำระบบการรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ผ่านระบบออนไลน์ สามารถใช้ได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์  สมาร์ทโฟน หรือแท๊ปเลต
โดยสามารถ  คลิ็กที่นี่
หรือทาง http://goo.gl/forms/XyAbD6DPm9