Visits:
Today: 219All time: 1333303

การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านลูกเสือ » การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง  ๑. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๙ 
          ๒. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร วิชาพิเศษ และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ.๒๕๒๐
          ๓. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๒๒
          ๔. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕
          ๕. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๘
          ตามข้อบังคับที่อ้างถึง กำหนดให้ในการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีทุกประเภททุกวิชาให้หัวหน้าสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) เป็นผู้ดำเนินการสอบ  โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการสอบ  และเมื่อทำการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษแล้ว ให้รายงานผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ (ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒) เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมายนั้น ๆ ได้  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า  หากสถานศึกษาใดประสงค์จะดำเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญในสังกัด  ให้ดำเนินการตามวิธีดำเนินการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีของสถานศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้