Visits:
Today: 12All time: 1576295

งานส่งเสริมกิจการพิเศษ

 • ข้อมูลโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

  รายละเอียดดังแนบ

 • งานยาเสพติด

 • ปฏิทินการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   

  ปฏิทินการรายงานข้อมูลของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ครั้งที่ 1
  แบบรายงานที่ ร.ร. ส่ง สพป.ตาก เขต 2 ภายในวันที่ 1 มิ.ย. ของปี  เอกสารอย่างละ 2 ชุด
  สพป.ตาก เขต 2 ส่งสำนักงานโครงการฯ วันที่ 5 มิ.ย. ของปีนั้น (ก่อน 15 มิ.ย.ของปีนั้น)
  1. กพด.001
  2. แบบรายงาน 103อ, 103ป, 103ม เรื่อง ภาวะโภชนาการ
  3. แบบรายงาน 104 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย
  4. แบบรายงาน 105 เรื่อง ภาวะคอพอก

  ครั้งที่ 2
  แบบรายงานที่ ร.ร.ส่ง สพป.ตาก เขต 2 ภายในวันที่ 15 ต.ค. ของปี เอกสารอย่างละ 2 ชุด
  สพป.ตาก เขต 2 ส่งสำนักงานโครงการฯ วันที่ 20 ต.ค. ของปีนั้น (ก่อน 30 ต.ค. ของปีนั้น)
  1. แบบรายงาน 101 เรื่อง ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
  2. แบบรายงาน 102 เรื่อง การเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด-3 ปี
  3. แบบรายงาน 107 เรื่อง หนอนพยาธิ (ส่งเฉพาะปีการศึกษา 2560, 2564, 2569)
  4. แบบรายงาน 401 เรื่อง ผลผลิตทางการเกษตร

  ครั้งที่ 3
  แบบรายงานที่ ร.ร. ส่ง สพป.ตาก เขต 2 ภายในวันที่ 1 มี.ค. ของปีถัดไป เอกสารอย่างละ 2 ชุด
  สพป.ตาก เขต 2 ส่งสำนักงานโครงการฯ วันที่ 5 มี.ค.ของปีนั้น (ก่อน 15 มี.ค. ของปีนั้น)
  1. แบบรายงาน 101 เรื่อง ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
  2. แบบรายงาน 103อ, 103ป, 103ม เรื่อง ภาวะโภชนาการ
  3. แบบรายงาน 104 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย
  4. แบบรายงาน 105 เรื่อง ภาวะคอพอก 
  5. แบบรายงาน 106 เรื่อง โรคมาลาเรีย
  6. แบบรายงาน 108 เรื่อง สุขนิสัยและพฤติกรรมในการบริโภค
  7. แบบรายงาน 201 เรื่อง เด็กพิการ
  8. แบบรายงาน 301 เรื่อง O-Net
  9. แบบรายงาน 302 เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม
  10. แบบรายงาน 303 เรื่อง ทักษะการใช้เทคโนโลยี
  11. แบบรายงาน 401 เรื่อง ผลผลิตทางการเกษตร
  12. แบบรายงาน 402 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตร
  13. แบบรายงาน 403 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จำเป็นฯ
  14. แบบรายงาน 404 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์
  15. แบบรายงาน 501 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยวิชาสิ่งแวดล้อม
  16. แบบรายงาน 601 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น