Visits:
Today: 13All time: 1576296

แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการยุวกาชาดฯ

กิจกรรมยุวกาชาด » ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับยุวกาชาด » แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการยุวกาชาดฯ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการยุวกาชาด รวมทั้งช่วยขับเคลื่อน  ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของท่านร่วมเป็นคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนกิจการยุวกาชาด รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  และขอให้ท่านแจ้งคณะทำงานทราบด้วย  โดยจะได้เชิญมาประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดในโอกาสต่อไป