Visits:
Today: 16All time: 1576299

กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ

 • ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

          ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  รายละเอียดปรากฏดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
          ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา  และถวายราชสดุดี  เนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗   โดยขอให้ส่งใบตอบรับฯ คืนสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเตรียมงานต่อไป  โดยได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่สอดมาเป็นประธานในพิธี

 • ขอให้ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

  เรียน  ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอแม่สอด  ยกเว้นกลุ่มพะวอด่านแม่ละเมา

           ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
            สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอให้ท่านส่งกองลูกเสือ เนตรนารี (ประเภทกองลูกเสือสำรอง /กองลูกเสือสามัญ / กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ / กองเนตรนารี) ของกลุ่มโรงเรียน ประเภทละ  ๑ กอง รวมทั้งหมด ๔ กอง  เพื่อเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เนื่องในงาน  “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗  และให้ดำเนินการ ดังนี้
            ๑. ขอเชิญประธานกลุ่มโรงเรียนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี  และรับมอบเกียรติบัตร  ทั้งนี้ ให้นำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง กลุ่มโรงเรียนละ ๑ ชุด  มาร่วมพิธีในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่สอดมาเป็นประธานในพิธี
            ๒. รายงานข้อมูลจำนวนลูกเสือ   เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาและประเภทกองลูกเสือ เนตรนารี จากสังกัดสถานศึกษาที่ส่งกองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมฯ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดผังขบวนและจัดเตรียมเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ตามแบบที่กำหนดให้สำนักงานลูกเสือเขต-พื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากสถานศึกษาต้นสังกัด
            ๓. ให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วส่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ จุดลงทะเบียน  สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   

 • การจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

       ด้วยวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้มีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่  ๖  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี  และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน เป็นวันบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี  โดยให้ลูกเสือ เนตรนารี ออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา  วัด  สถานที่สาธารณะต่างๆ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ดังนี้
      ๑. จัดประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
      ๒. เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี จัดประกอบพิธีและออกปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่สาธารณะ โดยพร้อมเพียงกัน
      ๓. เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนด  พร้อมภาพถ่ายลงในแผ่น CD ส่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เพื่อรวบรวมรายงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป

 • กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

       ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”  ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และเพื่อให้ลูกเสือทุกประเภททุกสังกัดในสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ เกิดความสมานฉันท์ ปรองดอง  รายละเอียดดังแนบ

 • กิจกรรมวันวชิราวุธ