Visits:
Today: 200All time: 1314214

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ » ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

        ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  รายละเอียดปรากฏดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
        ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา  และถวายราชสดุดี  เนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗   โดยขอให้ส่งใบตอบรับฯ คืนสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเตรียมงานต่อไป  โดยได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่สอดมาเป็นประธานในพิธี