Visits:
Today: 131All time: 1552567

ประกาศผลการคัดเลือกลูกเสือฯ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » ประกาศผลการคัดเลือกลูกเสือฯ

  • ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๖

    เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง , บ้านยะพอ , บ้านสามหมื่น , บ้านป่าคาใหม่
                  ตามที่  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ “คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์” ประจำปี ๒๕๕๖  และสถานศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีฯ แล้วรายงานให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  เพื่อเสนอสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณา  นั้น
                  บัดนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมส่งเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๖ มาให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ เพื่อมอบให้ผู้มีรายชื่อในประกาศ  ในการนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบ  และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบมาติดต่อรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๖  ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และขอให้ประกอบพิธีมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการบำเพ็ญประโยชน์และถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือ เนตรนารีอื่น ๆ สืบไป