Visits:
Today: 202All time: 1314216

ขอให้ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ » ขอให้ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน  ประธานกลุ่มโรงเรียนเอกชน และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอแม่สอด  ยกเว้นกลุ่มพะวอด่านแม่ละเมา

         ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 
          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอให้ท่านส่งกองลูกเสือ เนตรนารี (ประเภทกองลูกเสือสำรอง /กองลูกเสือสามัญ / กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ / กองเนตรนารี) ของกลุ่มโรงเรียน ประเภทละ  ๑ กอง รวมทั้งหมด ๔ กอง  เพื่อเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เนื่องในงาน  “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๗  และให้ดำเนินการ ดังนี้
          ๑. ขอเชิญประธานกลุ่มโรงเรียนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี  และรับมอบเกียรติบัตร  ทั้งนี้ ให้นำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง กลุ่มโรงเรียนละ ๑ ชุด  มาร่วมพิธีในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอแม่สอดมาเป็นประธานในพิธี
          ๒. รายงานข้อมูลจำนวนลูกเสือ   เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาและประเภทกองลูกเสือ เนตรนารี จากสังกัดสถานศึกษาที่ส่งกองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมฯ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดผังขบวนและจัดเตรียมเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ตามแบบที่กำหนดให้สำนักงานลูกเสือเขต-พื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากสถานศึกษาต้นสังกัด
          ๓. ให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้  แล้วส่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒  ในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ จุดลงทะเบียน  สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช