Visits:
Today: 240All time: 1333324

ขอซักซ้อมการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ จากองค์การค้าของ สกสค.

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » ขอซักซ้อมการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ จากองค์การค้าของ สกสค.

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด

     ด้วยได้รับการประสานงานจากผู้ประสานงานองค์การค้าของ สกสค. ประจำภาคเหนือ (จ.ตาก) ว่า องค์การค้าของ สกสค. มีนโยบายให้สถานศึกษาที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ทางไปรษณีย์ (ให้ สพป.ตาก เขต ๒ เป็นผู้จัดซื้อ) ดำเนินการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ พร้อมกับการสั่งซื้อ โดยระบุชื่อของสถานศึกษาที่สั่งซื้อทางโทรสารให้กับองค์การค้าของ สกสค. ก่อนได้รับแบบพิมพ์  สำหรับค่าขนส่งแบบพิมพ์ ได้รับการยกเว้นเฉพาะปีนี้ ส่วนปี ๒๕๖๐ จะมีค่าขนส่งที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีหนังสือราชการแจ้งความเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ จากองค์การค้าของ สกสค. ที่ชัดเจน

     ในระหว่างที่ไม่มีหนังสือแจ้งจากองค์การค้าของ สกสค.  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอซักซ้อมการสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ทางไปรษณีย์ (ให้ สพป.ตาก เขต ๒ เป็นผู้จัดซื้อ) โดยให้สถานศึกษาที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ดำเนินการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ รายละเอียดดังแนบ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินค่าแบบพิมพ์ฯ โดยระบุชื่อของสถานศึกษาในหลักฐานการชำระเงินฯ ทางโทรสาร. ๐ ๒๕๓๐ ๒๐๒๙ และส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินมาให้ สพป.ตาก เขต ๒ ทราบด้วย