Visits:
Today: 11All time: 1576294

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.”

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) » ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.”

เรียน  ผอ.สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันว่า “กองทุนฯ มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ที่ไม่ค้างชำระแต่มาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนหนี้ ร้อยละ ๓.๕ ของเงินต้น และสำหรับผู้กู้ค้างชำระที่มาชำระหนี้ให้เป็นปกติจะได้ส่วนลดค่าปรับร้อยละ ๑๐๐ หากชำระปิดบัญชีจะได้ลดค่าปรับร้อยละ ๑๐๐  พร้อมทั้งส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ ๕๐” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://www.obec.go.th หรือ http://www.studentloan.or.th