Visits:
Today: 192All time: 1314206

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » หนังสือราชการ » การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

        ด้วย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดการขอเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ ตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ และบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือขนาด หรือที่ได้อุทิศกำลังกายหรือกำลังความคิดในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นสมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีและส่งแบบสรุปรายงานพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบ ส่งไปยังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗  เพื่อดำเนินการเสนอต่อไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัดตากต่อไป หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์