Visits:
Today: 11All time: 1576294

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี » คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

     ตามที่  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ทุกปี  นั้น
      เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมตัวเพื่อส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย ประจำปี ๒๕๕๘  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอส่งคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  มาให้สถานศึกษาในสังกัดได้ศึกษารายละเอียดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  (ไฟล์ PDF)  ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ตาก เขต ๒