Visits:
Today: 220All time: 1314234

ส่งเอกสารเพื่อขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » หนังสือราชการ » ส่งเอกสารเพื่อขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

         ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้รับการประสานจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) รุ่นที่ ๙๔-๙๗/๒๕๕๖ ประสงค์ขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ในระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รายละเอียดดังแนบ