Visits:
Today: 237All time: 1333321

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

               ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒   นั้น
               ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ได้มีวุฒิทางลูกเสือและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน  ดังนี้
                           - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
                           - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนแม่สอด  โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คนละ ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
                           - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)    ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  กลุ่มโรงเรียนพะวอ-ด่านแม่ละเมา  โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 
                          - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.)    ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒  โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ  รายละเอียดดังแนบ