Visits:
Today: 149All time: 1552585

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗

สภานักเรียน » การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗

    ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา แล้วส่งไปยังศูนย์ประสานการคัดเลือกระดับภูมิภาค (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑)  เพื่อดำเนินการคัดเลือกในระดับภูมิภาค  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
   บัดนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ได้ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ  รายละเอียดดังแนบ