Visits:
Today: 17All time: 1576300

การเสนอขอตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา , แต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

กิจกรรมยุวกาชาด » ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับยุวกาชาด » การเสนอขอตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา , แต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

      ด้วย ปัจจุบันมีสถานศึกษาเสนอขอตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา , แต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
      เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖๘) พุทธศักราช ๒๕๕๐  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเสนอขอตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา , แต่งตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา และแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชายุวกาชาด แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้