Visits:
Today: 215All time: 1314229

ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประเทศ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » หนังสือราชการ » ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประเทศ

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

        ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เช้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

        บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกวศผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับประเทศ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปรากฎว่า โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ประเภทกองลูกเสือวิสามัญ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ทราบ รายละเอียดดังแนบ