Visits:
Today: 233All time: 1333317

ขอเลื่อนวันฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » ขอเลื่อนวันฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

                           ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ได้มีวุฒิทางลูกเสือและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
                           เนื่องจากในระหว่างวันที่  ๗ - ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งตรงกับช่วงเวลาฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๔ – ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่ผ่านการฝึกอบรม (เข้ารับการฝึกอบรมฯ ไม่ครบชั่วโมงที่กำหนด)  และเพื่อให้บุคลากรทางลูกเสือได้มีสิทธิ์ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ ดังนี้
                            ๑. ขอเลื่อนการฝึกอบรมฯ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
                              ๑.๑ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)  กำหนดจัดฝึกอบรมฯ (ใหม่)  เป็นระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนแม่สอด 
                              ๑.๒ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  กำหนดจัดฝึกอบรมฯ (ใหม่) ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน 
                           ๒. ขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งสองหลักสูตรได้ทราบ
                           จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ