Visits:
Today: 139All time: 1552575

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี

 • pakad.jpg

  โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังกัด

  เรียน ผอ.สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒

            ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ส่งคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี (PDF) ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทราบ และวางแผนเตรียมการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ

            บัดนี้ สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ รายละเอียดดังแนบ

  Date:๑๓ มี.ค. ๒๕๕๗
 • คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

       ตามที่  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ทุกปี  นั้น
        เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมตัวเพื่อส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย ประจำปี ๒๕๕๘  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ขอส่งคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  มาให้สถานศึกษาในสังกัดได้ศึกษารายละเอียดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  (ไฟล์ PDF)  ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ตาก เขต ๒

 • d.jpg

  VDO ระเบียบแถวลูกเสือ

  เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

  สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ VDO ระเบียบแถวลูกเสือ ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้แนวทางในการปฏิบัติการฝีกระเบียบแถวลูกเสือและจัดส่งเข้าประกวดระเบีบแถวลูกเสือ  รายละเอียดดังแนบ

  Date:๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗