Visits:
Today: 215All time: 1314229

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » หนังสือราชการ » โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกเขตในสังกัด

         ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ จะดำเนินโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ โดยคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาในสังกัดให้เหลือ ๑๐ คน จำแนกเป็น ประเภทผู้บริหาร ๓ คน ประเภทผู้สอน ๕ คน ประเภทผู้สนับสนุน ๒ คน รายละเอียดดังแนบ