Visits:
Today: 17All time: 1516938

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

กิจกรรมยุวกาชาด » หนังสือราชการ ยุวกาชาด » โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหรดจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (แบบไม่พักค้าง) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน

๒. รับสมัครผู้เข้าโครงการฯ จำนวน ๖๐-๗๐ คน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการฝึกอบรม ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ให้เบิกจากต้นสังกัด

๓. หากมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ได้ที่ สพป.ตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

๔. สพป.ตาก เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ภายในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นการมอบหมายโดยส่วนกลางใช้วิทยากรจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ