Visits:
Today: 240All time: 1333324

แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  กำหนดจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก                 

 

                เพื่อให้การบริหารจัดการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ ได้พิจารณาแต่งตั้งท่านหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมฯ รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้  โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

 

๑. แจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและพิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างวันที่  ๒๖ – ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก              

 

๒. ขอเชิญคณะวิทยากรทุกคนประชุมเพื่อวางแผน มอบหมายภารกิจในระหว่างการฝึกอบรม และเตรียมการฝึกอบรมฯ ในวันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก               

 

๓. ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ และการเข้าร่วมเป็นวิทยากรมายังสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและเตรียมการประชุมต่อไป