Visits:
Today: 239All time: 1333323

การสนับสนุนงบประมานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » การสนับสนุนงบประมานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙

          ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จะดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาขาดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการ   จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ส่งไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙