Visits:
Today: 19All time: 1516940

การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมยุวกาชาด » หนังสือราชการ ยุวกาชาด » การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๗

        ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมยุวกาชาด  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๕๗  เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  และเปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจิตอาสา เสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียติฯ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังแนบ  และรวบรวมโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน  ๒  ชุด  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เพื่อรวบรวมส่งสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bureausrs.org