Visits:
Today: 12All time: 1576295

ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

เรียน  ผอ.สถานศึกษาในสังกัด

        ตามที่ สพป.ตาก เขต ๒ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้โรงเรียนในสังกัดที่มีข้อเสนอโครงการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนดังกล่าว ดำเนินการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ทาง http://project.enconfund.go.th ตามแนวทาง เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด นั้น
        บัดนี้ จ.ตาก ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก  สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับสถานศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ ให้ดำเนินการตามแนวทาง เงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในประกาศจังหวัดตาก รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ