Visits:
Today: 17All time: 1516938

สำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

กิจกรรมยุวกาชาด » หนังสือราชการ ยุวกาชาด » สำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน
            ด้วย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวไม่ผ่านการฝึกอบรมฯ ทางยุวกาชาดและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านยุวกาชาดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ
            ๑. หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด จัดอบรมแบบไม่พักค้าง (๓ วัน) ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรม คนละ ๒,๐๐๐ บาท
            ๒. หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด จัดอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม (๕ คืน ๖ วัน) ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรม คนละ ๓,๐๐๐ บาท
           ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน
การดำเนินงานจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดทั้ง ๒ หลักสูตร จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจความต้องการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ สำหรับค่าธรรมเนียมฯ ที่เก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ นำไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระหว่างการฝึกอบรมฯ