Visits:
Today: 221All time: 1333305

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                        ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                    - การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๙    ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน   

- การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)  ระหว่างวันที่  ๑ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๙    ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านปางส้าน  นั้น 

                    บัดนี้  สิ้นสุดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา  และเนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเกินจำนวนที่กำหนดไว้  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได้เชิญคณะวิทยากรฯ มาประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๕๕๙  และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแนบมาพร้อมนี้