Visits:
Today: 202All time: 1314216

การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรศัทพ์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒ » หนังสือราชการ » การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรศัทพ์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา

       ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ร่วมกับบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา  เพื่อส่งต่อให้กับเครือข่ายโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่มีกองลูกเสือ หน่วยยุวกาชาด หรือมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด โดยจะมอบให้เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑๘ ชุด  โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน จำนวน ๑๘ โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งสำนักการลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
       ในการนี้  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ๒๑๗/๒๕๕๗  สั่ง ณ วันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีมติคัดเลือกโรงเรียนของท่าน  เพื่อรับการจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอแจ้งให้ท่านทราบและให้กรอกข้อมูลลงในใบสมัครขอรับการสนับสนุนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒  ภายในวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗  เพื่อรายงานสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนต่อไป