Visits:
Today: 242All time: 1333326

การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗

ข่าวย้อนหลัง » ปี ๒๕๕๙ » การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับคำร้องลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณ ชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  รายละเอียดดังแนบ

สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถยื่นคำร้องได้ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตรง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.dsdw.go.th และ www.psc.opm.go.th หรือที่สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC หมายเลข ๑๓๐๐