Visits:
Today: 275All time: 1062291

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด (เฉพาะที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

         ด้วย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. ได้จัดทำโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖ ซึ่งเป็นโครงการจัดทำค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการให้ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตเลียม โดยโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖ มีแนวทางจัดค่ายสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๒  ณ  อุทยายแห่งชาติเขาใหญ่  จ.นครราชสีมา ภายใต้แนวคิดเรื่องการลดมลพิษทางอากาศ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรับทุนสนับสนุนจาก ปตท. สผ. รายละเอียดดังแนบ

         สพป.ตาก เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ ฝ่ายประสานงานโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ ๖ บริษัท สาระพันปันสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เลขที่ ๔๘๐/๑ หมู่ ๗ ซอยสันติคาม ๑๒  ถนนสุขุมวิท ๑๐๙ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ ๐๘๕ ๘๑๖ ๒๑๒๓  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมใบสมัครได้ทางเว็บไซต์โครงการ http://www.facebook.com/pttepteenergycamp และ www.pttep.com