Visits:
Today: 39All time: 451492

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล "โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐"

ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล "โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐"

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

 สพป.ตาก เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล "โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐" ดาว์นโหลดรายละเอียด แนวทางการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทาง www.imso.go.th และ www.obecimso.net