Visits:
Today: 658All time: 725708

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เรียน  ผอ.สถานศึกษาทุกสังกัด

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประมถศึกษาตาก เขต ๒ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ได้วุฒิทางลูกเสือและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษระอับพึงประสงค์ตามมาตนรฐานคุณภาพผู้เรียน โดยจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดังนี้
       ๑. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความเบื้องต้น  ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.บ้านแม่ปะใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองร้องบาทถ้วน) 
       ๒. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือlสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความเบื้องต้น  ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.รวมไทยพัฒนา ๒ อ.พบพระ จ.ตาก  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองร้องบาทถ้วน)
       ๓. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความเบื้องต้น  ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.บ้านแม่อุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  โดยเก็บค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๒,๒๐๐ บาท (สองพันสองร้องบาทถ้วน) 
    จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสาร และชำระเงินค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต ๒ ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ