Visits:
Today: 200All time: 1218039

แนวทางการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ » แนวทางการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        ตามที่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้แจ้งการซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อใช้ในการรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ/เงินค่าบำรุงเนตรนารีของสถานศึกษาเท่านั้น และได้แจ้งแนวปฏิบัติการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ โดยจัดทำคู่มือการสั่งซื้อฯ สามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.pepgtakesa2.com ความแจ้งแล้วนั้น

        สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอทบทวนแนวทางการสั่งซื้อแบบพิมพ์ ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ เพื่อลดการสั่งซื้อที่ผิดพลาด เอกสารไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน รายละเอียดดังแนบ