Visits:
Today: 166All time: 1218005

แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต ๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ » แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต ๒

เรียน  ผอ.รร.ในสังกัด

         ด้วย สพป.ตาก เขต ๒ ได้จัดทำแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสำรวจความพร้อมในการเตรียมการรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจทางออนไลน์ ภายในวันที่ี ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ