Visits:
Today: 7All time: 519416

แจ้งแนวปฏิบัติการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลส.๑๙)

ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งแนวปฏิบัติการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลส.๑๙)

เรียน  ผอ.รร.ทุกแห่งทุกสังกัด

       สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขจต ๒ ได้จัดทำคู่มือการสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ (ลส.๑๙) เพื่อใช้เป็นแนวปฏบิัติสำหรับสถานศึกษาในการสั่งซื้อฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังแนบ